Menu

Disclaimer

Voorwaarden voor het gebruik van de websites: www.fischersauction.com, hierna te noemen: de ‘website’.

Fischer’s Auction heeft al het mogelijke gedaan om te waarborgen dat de informatie die via de website wordt verschaft nauwkeurig is op het moment dat deze in de website wordt opgenomen. Er kunnen zich echter onopzettelijke en toevallige fouten voordoen waarvoor Fischer’s Auction zijn verontschuldigingen aanbiedt.

Fischer’s Auction geeft geen bevestiging of garanties ten aanzien van de informatie die via de website wordt verschaft en behoudt zich het recht voor om – zonder voorafgaande kennisgeving – op elk gewenst moment veranderingen en correcties aan te brengen. Fischer’s Auction is niet aansprakelijk voor eventuele onnauwkeurigheden of omissies in de website noch voor enige directe of indirecte schade, hoe ook. Alleen de bezoeker is uitdrukkelijk zelf verantwoordelijk voor beslissingen gebaseerd op de informatie opgenomen in de website.

Alle aan Fischer’s Auction verstrekte persoonlijke informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld.

Zonder schriftelijke toestemming van Simonis & Buunk Kunsthandel mag niets van de website elektronisch of anderszins worden gekopieerd, opgeslagen, verspreid of geopenbaard via welk medium dan ook. De bezoeker is aansprakelijk voor eventuele schade gelopen naar aanleiding van inbreuk hierop.

Copyright © 2022 - Fischer's Auction is onderdeel van Simonis en Buunk Collectie BV | Disclaimer | Algemene veilingvoorwaarden