Menu

Algemene Voorwaarden

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem nr. KvK Centraal Gelderland 09099309.

De Algemene Voorwaarden (=‘AV’) zijn van toepassing op alle veilingen van Fischer’s Auction (=‘FA’), onderdeel van Simonis&Buunk Collectie BV (=‘S&B’), volgens de zgn. Vickrey-methode. Een ieder die door te bieden aan de veiling deelneemt maakt daarmee kenbaar dat hij/zij als bieder de toepasselijkheid van deze AV kent en aanvaardt. De toepasselijkheid van de AV wordt o.a. aan bezoekers kenbaar gemaakt, op het biedformulier, op de website www.fischersauction.com en door terhandstelling op de kijkdagen in het Fischerhuis op de Notaris Fischerstraat 27, 6711 BB Ede, tenzij onmogelijk: in dat geval worden bieders verwezen naar het depotnummer van de KvK. Daarnaast worden de AV op verzoek per omgaande toegezonden.

In de AV wordt verstaan onder:

 1. Kijkdagen: de periode wanneer de kunstwerken ter bezichtiging en beoordeling worden tentoongesteld;
 2. Veiling: de verwerking van biedingen en toewijzing – ofwel verkoop aan de hoogste bieder tegen het bod van de onderbieder (bieder met het op-een-na-hoogste bod) – volgens de Vickrey-methode in het Fischerhuis of in het tegenover liggende pand op Notaris Fischerstraat 30;
 3. Kunstwerk: het kunstwerk of de kunstwerken onder één nummer (lot) geveild;
 4. Bod: het door een deelnemer schriftelijk geboden bedrag op een door de veiling aangeboden kunstwerk exclusief koperspremie;
 5. Bieder: deelnemer die in de veiling van FA tenminste één bod uitbrengt;
 6. Bieden: de bieder ondertekent het ingevulde biedformulier van de veiling en stuurt het samen met een kopie van een geldig identiteitsbewijs naar de notaris, zoals vermeld op het biedformulier en de website.
 7. Koper: de bieder, aan wie een kunstwerk wordt toegewezen via een veiling van FA;
 8. Toewijzing: de verklaring door de notaris waardoor m.b.t. een kunstwerk de bieder met het hoogste bod als koper wordt geaccepteerd, waardoor een koopovereenkomst tussen FA en koper tot stand komt tegen de koopsom die bepaald wordt door het op-een-na-hoogste bod in de veiling, tenzij er even hoge biedingen zijn als hoogste bod, zoals gesteld bij art. II:7;
 9. Hamerprijs: het bedrag (bod) waarvoor het kunstwerk door de notaris aan de koper volgens h. is toegewezen;
 10. Limiet: het minimale bedrag, waar beneden niet geldig geboden kan worden, aangegeven in de catalogi met ‘bieden vanaf’. Zodra er slechts één geldig bod is uitgebracht geldt de limiet als op-een-na-hoogste bod;
 11. Koperspremie: een premie van 10% op de hamerprijs terzake van opgeld incl. BTW (eventueel verschuldigd volgrecht of invoer-btw wordt verrekend met de inbrenger);
 12. Koopsom: hamerprijs vermeerderd met de koperspremie. In de koopsom is de BTW en eventueel volgrecht inbegrepen; de koopsom wordt – als hoofdregel – volgens de BTW-margeregeling gefactureerd.
 13. Barrage: een tweede veiling conform de eerste veiling, maar nu enkel tussen de hoogste bieders met gelijke biedingen, geleid door de notaris volgens art. II:7.

 

Art. I – Algemene bepalingen

 1. De bieder dient bij zijn bod een kopie van zijn geldig identiteitsbewijs te voegen.
 2. Elk bod dat naar de notaris is verzonden is onvoorwaardelijk en onherroepelijk. Als een bieder meer dan één keer op een bepaald lot heeft geboden, geldt alleen het hoogste bod en vervallen de andere.
 3. Degene, die ter veiling een bod uitbrengt, wordt aangemerkt als bieder, ook als hij verklaart niet voor zichzelf te hebben geboden.
 4. Indien een koper heeft geboden op last of voor rekening en risico van één of meerdere anderen is deze of zijn dezen naast de koper hoofdelijk gebonden voor de op koper krachtens deze veilingvoorwaarden rustende verplichtingen.
 5. FA geeft de notaris alle rechten met betrekking tot de regulering van het biedproces. Het oordeel van de notaris omtrent alles wat zich tijdens de verwerking van de biedingen voordoet en omtrent de uitleg of toepassing van de AV tijdens de veiling is – bij wijze van bindend advies – beslissend. Heeft de notaris vragen dan moet de bieder bereikbaar zijn voor inlichtingen.
 6. De notaris heeft het recht om zonder opgave van redenen een bod niet als zodanig te erkennen en de veiling verder af te wikkelen. Een bod zonder geldig identiteitsbewijs evenals een onduidelijk bod kan de notaris ongeldig verklaren.
 7. FA is gerechtigd één of meerdere kunstwerken uit de veiling terug te trekken en tijdens de veiling over de kunstwerken aanvullende of afwijkende informatie te verschaffen. Dit zal uiterlijk vijf werkdagen voor de laatste kijkdag in de catalogus op de website worden meegedeeld. Het is dus raadzaam in deze dagen de website van FA te raadplegen.

 

Art. II – Veiling, verwerking, en toewijzing

 1. De hoofdregel van FA luidt: de bieder met het hoogste bod koopt het kunstwerk tegen een hamerprijs gelijk aan het bod van de op-een-na-hoogste bieder, met een minimum van de limiet, verhoogd met de koperspremie.
 2. Bieden geschiedt te allen tijde schriftelijk en is mogelijk vanaf publicatie van de catalogus tot de hamer voor een lot is gevallen, waarmee het lot is toegewezen en de hamerprijs is vastgesteld.
 3. Bieden per brief, e-mail of fax kan tot een duidelijk gecommuniceerd tijdstip op de dag van de veiling, kenbaar gemaakt in de gedrukte catalogus en op de website. Na dat tijdstip heeft de notaris het recht om biedingen binnengekomen per brief, e-mail of fax te weigeren. Als een bod ingediend na dat tijdstip compleet is en de verwerking daarvan geen belemmering vormt voor het biedproces, wordt de notaris aangemoedigd het bod mee te nemen in de veiling.
 4. Daarnaast kan bieden op de dag van de veiling in het Fischerhuis. Tijdens de veiling wordt in oplopende volgorde van lotnummer per lot de kans geboden aan bieders om een bod uit te brengen. Bieden tijdens de veiling geschiedt per gesloten envelop, welke in persoon aan de notaris overhandigd dient te worden. Als tijdens de veiling is geboden, dan neemt de notaris de tijd om het bod te administreren. Zodra er geen biedingen meer worden uitgebracht en de administratie van de biedingen voldaan is, valt de hamer, waarmee het lot wordt toegewezen. De notaris noemt de hamerprijs van het betreffende lot en vervolgt met het volgende lot.
 5. Tijdens de veiling vindt de verwerking van de biedingen plaats. De veiling is openbaar toegankelijk in het Fischerhuis voor bieders en geïnteresseerden, maar bieders zijn er niet toe verplicht om aanwezig te zijn. Tijdens de veiling is er een laatste mogelijkheid om alsnog een bod in te dienen. Zolang er nog op een bepaald lot geboden kan worden, worden er voor dat lot geen biedingen bekendgemaakt. Pas na de hamerslag wordt de hamerprijs genoemd en kan op dat lot niet meer geboden worden.
 6. Ter voorkoming van gelijke hoogste biedingen worden bieders aangemoedigd om een bedrag met losse euro’s te bieden.
 7. Bij gelijke hoogste biedingen op een kunstwerk is het volgende van toepassing.
  1. Bij gelijke hoogste biedingen tot en met € 5.000 vindt er een loting plaats door de notaris die willekeurig door het lot bepaalt welke hoogste bieder het kunstwerk krijgt toegewezen. De andere bieder(s) krijgt of krijgen dan de status van onderbieder. De hamerprijs wordt gelijkgesteld aan deze gelijke hoogste biedingen. De loting wordt tijdens de veiling ter plekke uitgevoerd door de notaris, zonder inzage en invloed van bieders en vertegenwoordigers van FA.
  2. Bij gelijke hoogste biedingen indien deze hoger zijn dan € 5.000 volgt er een barrage.  De notaris besluit hiertoe tijdens de veiling waarbij de toewijzing maximaal 36 uur wordt uitgesteld. Een barrage is een tweede veiling waarbij de limiet wordt gelijkgesteld aan de gelijke hoogste biedingen. Deze hoogste bieders krijgen op of direct na de veiling van de notaris bericht met een verzoek om binnen 24 uur een nieuw bod in te dienen per brief, e-mail of fax, dat hoger moet zijn dan deze nieuwe limiet om geldig te zijn. De oude biedingen blijven geldig tot er een hoger bod voor in de plaats treedt. De hoogste en op-een-na-hoogste bieder en de hamerprijs worden vervolgens bepaald volgens art. II.1-2, met de nieuwe limiet gelijkgesteld aan de vorige hoogste biedingen. Als in de barrage wederom gelijke biedingen zijn, dan volgt alsnog een loting volgens art. II.7.a, met een hamerprijs gelijk aan de gelijke hoogste biedingen van de barrage.
  3. Op de toewijzing door loting en op de barrage zijn alle regels van deze Algemene Voorwaarden van overeenkomstige toepassing.

 

Art. III – Geheimhouding

 1. De notaris beheert alle informatie en taken die omwille van een eerlijk en discreet veilingproces niet ter kennis van FA, S&B, bieders of derden mogen komen.
 2. De notaris houdt alle informatie omtrent identiteit van bieders, die tot hem komt middels o.a. biedformulieren, strikt geheim tot de veiling is afgelopen en geeft pas na afloop de naam en contactgegevens van alle bieders, zonder de informatie op welke lots zij geboden hebben, door aan FA. Uitzondering op voornoemde geheimhouding is informatie aan FA per lot na de toewijzing door te geven: de naam en contactgegevens van de hoogste bieder, dit om de nota op te stellen; en de naam en contactgegevens van de op-een-na-hoogste bieder, dit vanwege de bonus voor de onderbieder. FA zal zich ook naar de notaris volgens deze regel gedragen en geen vragen stellen in strijd hiermee.
 3. De notaris houdt de hoogte van alle biedingen – waaronder nadrukkelijk het hoogste bod – strikt geheim en maakt deze aan niemand bekend, met uitzondering van het op-een-na-hoogste bod. Het enige bod dat, gekoppeld aan de identiteit van een bieder, bij FA bekend wordt, is dat van de onderbieder, dit om enerzijds de koopsom te bepalen en anderzijds de bonus toe te kennen.
 4. Als een bieder niet per brief, e-mail of fax biedt, maar gebruikmaakt van een digitaal webformulier van een derde partij via welke FA zijn catalogus verspreidt, dient deze bieder te weten dat dit bod in de database van die partij wordt opgeslagen om bindend te zijn. FA garandeert dat het bod via deze biedmethode enkel en direct naar de notaris gaat. Bieders worden geadviseerd om rechtstreeks bij de notaris te bieden per brief, e-mail of fax.

 

Art. IV – Verklaring juiste informatieverschaffing

 1. De eigen website van FA is het enige officiële medium voor juiste informatieverschaffing van de lots. FA staat nimmer garant voor juiste informatieverschaffing via een ander medium dan de eigen website. Als een lot door een derde partij beschreven wordt waarbij informatie afwijkt van de informatie in de catalogus op de website, dan is de informatie in de catalogus op de website de enige juridisch bindende.
 2. FA garandeert dat elk kunstwerk overeenstemt met de beschrijving ervan in de catalogus op de website, behoudens nadrukkelijke vermelding bij het betreffende lot in de catalogus op de website uiterlijk op de eerste kijkdag. Het is dus raadzaam in deze dagen de website van FA te raadplegen.
 3. Koper is gerechtigd ontbinding van de koop te vorderen en heeft recht op restitutie van de volle koopsom, indien hij binnen twintig jaar na de veiling deugdelijk aantoont dat het kunstwerk dergelijke ernstige gebreken vertoont of de verstrekte omschrijving zodanig onjuist is – zoals de echtheid – dat indien deze gebreken of de onjuiste omschrijving tijdens de veiling bekend waren geweest, hij van de koop zou hebben afgezien of slechts tegen een aanmerkelijk lagere prijs zou hebben gekocht. Mede vanwege de ouderdom is normale restauratie, een doublering of andere conservatoire behandeling algemeen aanvaard en niet een zodanig gebrek te beschouwen dat zulks een reden voor ontbinding is of kan zijn.
 4. Koper heeft onder 3 voormeld recht niet indien het gebrek of de onjuistheid van de beschrijving uiterlijk op de eerste kijkdag van de veiling is kenbaar gemaakt op de website van FA of het gebrek ontstaan is na het moment van toewijzing door de notaris.
 5. Het is de volledige verantwoordelijkheid van de bieder om zich op de hoogte te stellen van de conditie. Bieders worden aangemoedigd om de lots te inspecteren tijdens de kijkdagen. Uitsluitend voor het gemak van de bieder wordt een conditierapport op verzoek gegeven. De afwezigheid van een conditierapport van een lot in de fysieke catalogus of de catalogus op de website impliceert niet dat het lot geen gebreken, imperfecties of restauraties heeft.
 6. Eventuele restauraties kunnen worden besproken tijdens de kijkdagen; FA geeft garantie op een juist uitgevoerde restauratie gedurende vijf jaar.

 

Art. V – Betaling, risico en levering

 1. Een kunstwerk wordt verkocht en gaat over op de koper in de toestand waarin het kunstwerk zich bevindt op het tijdstip van toewijzing.
 2. Vanaf het moment van toewijzing is het kunstwerk onmiddellijk en geheel voor rekening en risico van de koper.
 3. De levering van het kunstwerk aan de koper of diens gemachtigde vindt plaats pas nadat FA de koopsom volledig heeft ontvangen.
 4. De koopsom dient uiterlijk binnen zeven werkdagen na de veiling aan FA te zijn voldaan, bij gebreke waarvan de koper een vergoeding is verschuldigd van een rente, gelijkgesteld aan de wettelijke handelsrente. Deze rente wordt berekend vanaf de datum van de uiterlijke verschuldigdheid van de koopsom tot de dag van de algehele voldoening.
 5. Indien de koper dertig dagen na de veiling de koopsom niet of niet volledig heeft voldaan, is koper in gebreke en zonder nadere aanzegging in verzuim en is FA gerechtigd onmiddellijk invorderingsmaatregelen te treffen, dan wel de koopovereenkomst als ontbonden te beschouwen en het kunstwerk, hetzij openbaar, hetzij onderhands te verkopen.
 6. De nalatige koper is aansprakelijk voor de door FA ten gevolge van de ontbinding en verkoop als hiervoor bedoeld geleden schade en heeft nimmer aanspraak op een meeropbrengst uit zodanige verkoop.
 7. Alle kosten die FA redelijkerwijs heeft moeten maken terzake van het niet nakomen door koper van enige verplichting voortvloeiende uit deze voorwaarden zijn voor rekening van de koper.

 

Art. VI – Ruilrecht

 1. Elk kunstwerk (uitgezonderd lots met ‘*’ in de catalogus) mag voor de koopsom gedurende de periode van twaalf maanden na de veiling worden ingeruild op een ander schilderij uit de collectie van S&B tot een maximum van de aangegeven vervangingswaardea.
 2. Deze inruilmogelijkheid kan worden geëffectueerd op het merendeel van de collectie, daarvan in beginsel uitgezonderd: enkele schilderijen welke zijn bestemd om te worden afgebeeld in de eerstvolgende expositie-aankondiging of advertentie en eventuele werken in consignatie. Bovendien is de inruilmogelijkheid niet van toepassing vanaf twintig dagen voor en tijdens de speciale verkoopexposities.

 

Art VII – Bonus voor de onderbieder

 1. Bonus onderbieder: de onderbieder (de bieder met het op-een-na-hoogste bod) krijgt van FA mede als waardering voor het onderbieden een bonus van 5% van zijn bod. In geval van gelijke hoogste biedingen wordt de onderbieder gedefinieerd onder art. II.7. Zijn er méér onderbieders met hetzelfde bod, dan wordt deze bonus gelijkelijk verdeeld onder de onderbieders. De bonus wordt verstrekt in de vorm van een tegoedbon aan toonder bij S&B. Deze tegoedbonnen zijn bij elkaar op te tellen en zijn twintig jaar geldig voor een aankoop uit de eigen collectie van S&B.
 2. Als de bonus volgens het voorgaande lid hoger zou uitvallen dan het verschil tussen de hamerprijs en de limiet, dan wordt de hoogte van de bonus gelijkgesteld aan het verschil tussen de hamerprijs en de limiet.

 

Art. VIII – BTW

 1. BTW wordt met toepassing van de zgn. BTW-margeregeling slechts in rekening gebracht over de koperspremie en is hierin begrepen. Kopers die daarvoor in aanmerking komen kunnen verzoeken ook de hamerprijs in de heffing van BTW te betrekken. Bij kunstwerken, die ter veiling zijn ingevoerd in de Europese Unie, wordt de hamerprijs steeds in de heffing van BTW betrokken; de betreffende kunstwerken zijn in de veilingcatalogus alsdan aangeduid met ‘**’. Het tarief van invoer 6% BTW is echter verwerkt in de gehele koopsom en wordt betaald door de inbrenger. De particuliere koper hoeft hier geen rekening mee te houden.
 2. BTW-ondernemers kunnen deze BTW in mindering gebracht krijgen door te opteren voor de normale BTW regels i.p.v. de margeregeling. Informatie terzake is te verkrijgen bij FA.

 

Art. IX – Overige bepalingen

 1. Op deze AV, de veiling en de rechtsbetrekking tussen de koper(s) en FA is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. In alle gevallen van verschil van inzicht of interpretatie tussen deze AV en andere aangegeven informatie door FA, waaronder de catalogus, de website en mondelinge uitingen, zijn de AV bepalend.
 3. Bij verschillen tussen de Nederlandse tekst en de Engelse vertaling van deze voorwaarden is de Nederlandse tekst bepalend.
 4. Absolute en relatieve competentie zijn in eerste aanleg en in hoger beroep voorbehouden aan respectievelijk de arrondissementsrechtbank te Arnhem en het Gerechtshof te Arnhem.

 

Ter afsluiting

Tot de leuze van Fischer’s Auction hoort “veilig veilen”. Dat komt vanwege de echtheidsgarantie, het ruilrecht, het gebrek aan veilingkoorts en de verminderde prikkeling van hebzucht en afgunst. Dat zal een meer zuivere prijsvorming in de hand werken. Fischer’s Auction is zich hiervan bewust en heeft hiervoor gekozen gezien de samenwerking met Simonis & Buunk. De beslotenheid en discretie van de kunsthandel en een onafhankelijke persoon, de notaris, sluiten naadloos aan bij Fischer’s Vickrey-methode. De notaris garandeert strikte geheimhouding; bieders worden sterk aangeraden verder met niemand informatie te delen over hun biedingen.

Fischer’s Auction laat hier een manco zien bij reguliere veilinghuizen die zgn. commissiebiedingen zelf beheren en waar het notariële toezicht slechts strekt tot het biedproces in de veilingzaal. Zelfs in de veilingzaal heeft de notaris niet volledige controle bij de reguliere veilinghouder; de veilingmeester ontvangt zelf alle commissiebiedingen en heeft de potentie en motieven om zogeheten schijnbiedingen te creëren om de prijs kunstmatig op te drijven.

 

Copyright © 2018 - Fischer's Auction is onderdeel van Simonis en Buunk Collectie BV | Disclaimer